Ambisiøst klimamål

Elisabeth Grieg (foto: Jens Frølich Holte)

Rederiforbundets president Elisabeth Grieg er bekymret for at finanskrisens alvor overskygger de kompliserte klimautfordringene vi står ovenfor. Med et svært ambisiøst klimamål håper forbundet å være til internasjonal inspirasjon.

15.10.2008 - Jens Frølich Holte


Målet ble lansert av Norges Rederiforbund for to år siden. I følge dem skal norsk skipsfart skal ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. På Bergen Shipping Conference på NHH forsvarte forbundets president Elisabeth Grieg sin nullvisjon.

- De siste årene har det skjedd en revolusjon i vår bevissthet om klimaproblemene. I disse dager glemmer vi kanskje disse utfordringene. Visjonen vår skal føre til internasjonal inspirasjon, og det er viktig at den følges av konkret handling, sa Grieg til tilhørerne.

Skipsfart vil imidlertid være avhengig av fossilt brennstoff i lang tid fremover. På konferansen anslo Helge Drange, klimaprofessor ved UiB, at bransjen står for omtrent 5 prosent av CO2-utslippene i verden.

Samfunnsgevinst ved nærtrafikk

I sitt foredrag trakk Grieg frem de miljømessige gevinstene av nærskipsfart - kysttrafikk som flytter gods over kortere distanser. EU jobber målrettet for å flytte transport fra vei til sjø, og har for lengt innsett at et slikt bytte har noe for seg.

- EU har regnet ut at hver krone som investeres i å flytte last fra vei til sjø, gir en samfunnsmessig gevinst på seks kroner, påpekte Grieg.

Som et eksempel trakk hun frem rederiet Sea-Cargo. Selskapet har bygget fire gassdrevne skip til trafikk langs norskekysten. Gassdrevne skip har lavere utslipp av både NOx og CO2 enn skip som går på tungolje.

IKEA-slagord

Når skip skal skrapes, sendes de ofte til livsfarlige og miljøbelastende skipskirkegårder i Asia. Nå har flere norske rederier sagt at de ikke kommer til å sende skip til skraping på slike steder.

- Norske rederier hever standarden for hva som er akseptabelt. Det haster med å få i stand et internasjonalt regelverk, mente Grieg.

Grieg ønsker at norsk skipsfart skal kjennetegnes ved innovasjon, og hun mener